รวมโค๊ดแต่งเว๊ป

posted on 18 Nov 2009 00:16 by moviegang

"รวมโค๊ด"(ที่รู้) ใครมีอะไรดีๆ เอา มา ฝากด้วยนะ
หน้าต่างขึ้นมาทักทายเวลามีคนเข้ามา

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความจ้ะ")
// End -->
</script>
----------------------------------------------------------> > -“-

ทำลูกศรชี้และมีข้อความที่ ไตเติ้ลบาร์

<SCRIPT>
//change title text to your own
var titletext="ข้อความจ๊ะ"
var thetext=""
var started=false
var step=0
var times=1

function welcometext()
{
times--
if (times==0)
{
if (started==false)
{
started = true;
document.title = titletext;
setTimeout("anim()",1);
}
thetext = titletext;
}
}

function showstatustext(txt)
{
thetext = txt;
setTimeout("welcometext()",4000)
times++
}

function anim()
{
step++
if (step==7) {step=1}
if (step==1) {document.title='>=== '+thetext+' ===<'}
if (step==2) {document.title='=>== '+thetext+' ==<='}
if (step==3) {document.title='>=>= '+thetext+' =<=<'}
if (step==4) {document.title='=>=> '+thetext+' <=<='}
if (step==5) {document.title='==>= '+thetext+' =<=='}
if (step==6) {document.title='===> '+thetext+' <==='}
setTimeout("anim()",200);
}

if (document.title)
window.onload=onload=welcometext
</SCRIPT>
----------------------------------------------------------> > -“-

จอสั่น.......ต้องคลิกถึงหายสั่น เจ้าคร่า

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!---
bName = navigator.appName;
bVer = parseInt(navigator.appVersion);
if (bName == "Netscape" && bVer == 3) ver = "n3";
else if (bName == "Netscape" && bVer == 2) ver = "n2";
else if (bName == "Netscape" && bVer >= 4) ver = "n4";
else if (bName == "Microsoft Internet Explorer" && bVer == 2) ver = "e3";
else if (bName == "Microsoft Internet Explorer" && bVer > 2) ver = "e4";

if (navigator.appVersion.indexOf("Mac") != -1) ver+="m";
function shake() {
if (ver == "n4" || ver == "n4m" || ver == "e4" || ver == "e4m") {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (z = 4; z > 0; z--) {
self.moveBy(0,i);
self.moveBy(i,0);
self.moveBy(0,-i);
self.moveBy(-i,0);
} }
}
}
setTimeout('shake()',1000);

// --->

</SCRIPT>
----------------------------------------------------------> > -“-

โค้ดข้อความวิ่งแบบไม่มีพื้นหลัง
<font face="=ชื่อตัวอักษร" size="ขนาดตัวอักษร" color="#รหัสสี">
<marquee> ข้อความจ๊ะ
</marquee></font>

----------------------------------------------------------> > -“-


code กรอบเว็บ

<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:15 inset ใส่ รหัสสีนะ "
</script>

----------------------------------------------------------> > -“-
ตัวอักษรแบบมีเงาวิ่งตามเมาท์ _เท่ห์มาก 5555+

<SCRIPT language=JavaScript1.2>
<!--
var message='พิมพ์ข้อความนะจ๊ะ';
var messagecolor='#รหัสสีคร่า'
//Enter number of seconds for message to display (0=perpetual)
var dismissafter=0
///no need to edit below/////////
var amount=5,ypos=0,xpos=0,Ay=0,Ax=0,By=0,Bx=0,Cy=0,Cx=0,Dy=0,Dx=0,Ey=0,Ex=0;
if (document.layers){
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<layer name=ns'+i+' top=0 left=0><font face="Courier New" size=3 color='+messagecolor+'>'+message+'</font></layer>')}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt){xpos = evnt.pageX;ypos = evnt.pageY;makefollow()}
}
else if (document.all){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div id='inner' style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++)
{document.write('<div id="text"'+i+' style="position:absolute;top:0px;left:0px;font-family:Courier New;font-size:16px;color:'+messagecolor+'">'+message+'</div>')}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse(){ypos = document.body.scrollTop + event.y;xpos = document.body.scrollLeft + event.x;makefollow()}
}
function makefollow(){
if (document.layers){
document.layers["ns0"].top=ay;document.layers["ns0"].left=ax;
document.layers["ns1"].top=by;document.layers["ns1"].left=bx;
document.layers["ns2"].top=cy;document.layers["ns2"].left=cx;
document.layers["ns3"].top=Dy;document.layers["ns3"].left=Dx;
document.layers["ns4"].top=Ey;document.layers["ns4"].left=Ex;
}
else if (document.all){
outer.all.inner.all[0].style.pixelTop=ay;outer.all.inner.all[0].style.pixelLeft=ax;
outer.all.inner.all[1].style.pixelTop=by;outer.all.inner.all[1].style.pixelLeft=bx;
outer.all.inner.all[2].style.pixelTop=cy;outer.all.inner.all[2].style.pixelLeft=cx;
outer.all.inner.all[3].style.pixelTop=Dy;outer.all.inner.all[3].style.pixelLeft=Dx;
outer.all.inner.all[4].style.pixelTop=Ey;outer.all.inner.all[4].style.pixelLeft=Ex;
}
}
function move(){
if (dismissafter!=0)
setTimeout("hidetrail()",dismissafter*1000)

if (document.layers){window.onMouseMove = nsmouse}
else if (document.all){window.document.onmousemove = iemouse}
ey = Math.round(Ey+=((ypos+20)-Ey)*2/2);ex = Math.round(Ex+=((xpos+20)-Ex)*2/2);
dy = Math.round(Dy+=(ey - Dy)*2/4);dx = Math.round(Dx+=(ex - Dx)*2/4);
cy = Math.round(Cy+=(dy - Cy)*2/6);cx = Math.round(Cx+=(dx - Cx)*2/6);
by = Math.round(By+=(cy - By)*2/8);bx = Math.round(Bx+=(cx - Bx)*2/8);
ay = Math.round(Ay+= (by - Ay)*2/10);ax = Math.round(Ax+= (bx - Ax)*2/10);
makefollow();
jumpstart=setTimeout('move()',10);
}
function hidetrail(){
if (document.all){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
outer.all.inner.all[i2].style.visibility="hidden"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
else if (document.layers){
for (i2=0;i2<amount;i2++){
temp="ns"+i2
document.layers[temp].visibility="hide"
clearTimeout(jumpstart)
}
}
}
window.onload=move;
//-->
</SCRIPT>
----------------------------------------------------------> > -“-
ทำฝนตกในหน้า WEB
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
//จำนวน เม็ดฝน
var no = 50;
//ความเร็วของฝน
var speed = 10;

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var s, x, y, sn, cs;
var a, r, cx, cy;
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
else
if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
x = new Array();
y = new Array();
r = new Array();
cx = new Array();
cy = new Array();
s = 8;
for (i = 0; i < no; ++ i) {
initRain();
if (ns4up) {
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
//ปรับสีของเม็ดฝน1
document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></layer>");
}
else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" ");
//ปรับสีของเม็ดฝน2
document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></layer>");
}
}
else
if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
//ปรับสีของเม็ดฝน3
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></div>");
}
else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
//ปรับสีของเม็ดฝน4
document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">");
document.write(",</font></div>");
}
}
}
function initRain() {
a = 6;
r[i] = 1;
sn = Math.sin(a);
cs = Math.cos(a);
cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
cy[i] = Math.random() * doc_height + 1;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = cy[i];
}
function makeRain() {
r[i] = 1;
cx[i] = Math.random() * doc_width + 1;
cy[i] = 1;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = r[i] * cs + cy[i];
}
function updateRain() {
r[i] += s;
x[i] = r[i] * sn + cx[i];
y[i] = r[i] * cs + cy[i];
}
function raindropNS() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
document.layers["dot"+i].top = y[i];
document.layers["dot"+i].left = x[i];
}
setTimeout("raindropNS()", speed);
}
function raindropIE() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
updateRain();
if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) {
makeRain();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i];
}
setTimeout("raindropIE()", speed);
}
if (ns4up) {
raindropNS();
}
else
if (ie4up) {
raindropIE();
}
// End -->
</script>

----------------------------------------------------------> > -“-

ดอกไม้ร่วง....( น่าร๊ากส์)
<script language="JavaScript1.2">
//Configure below to change URL path to the snow image
var snowsrc="ตำแหน่งที่เก็บรูป flower.gif"
// Configure below to change number of snow to render
var no = 19;

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // browser sniffer
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();

for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ns4up) { // set layers
if (i == 0) {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><a href=\"http://dynamicdrive.com/\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></layer>");
} else {
document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" top=\"15\" visibility=\"show\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></layer>");
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></a></div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"></div>");
}
}
}

function snowNS() { // Netscape main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers["dot"+i].top = yp[i];
document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowNS()", 10);
}

function snowIE() { // IE main animation function
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout("snowIE()", 10);
}

if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}

</script>
----------------------------------------------------------> > -“-
ทำพลุกระจาย....คร่า
<script language="JavaScript1.2">
<!--
var ns=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0

amount=14;
if (ns){
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("<LAYER NAME='nsstars"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");
}
else if (ie4||ns6){
document.write("<div id='ieCov' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("<div id='iestars"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:1;height:1;background:#ffffff;font-size:1;z-index:10'></div>");
document.write("</div></div>");
}
Clrs=new Array('ff0000','00ff00','ffffff','ff00ff','ffa500','ffff00','00ff00','ffffff','ff00ff')
sClrs=new Array('ffa500','00ff00','FFAAFF','fff000','fffffF')
Xpos=300;
Ypos=150;
initialStarColor='00ff00';
step=5;
currStep=0;
explosionSize=120;
function Fireworks(){
var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight-100:window.document.body.clientHeight-100;
var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-100:window.document.body.clientWidth-100;
var Yscroll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
for (i=0; i < amount; i++){
if (ie4||ns6)
var layer=ns6?document.getElementById("iestars"+i).style : eval("iestars"+i).style;
else if (ns)
var layer=document.layers["nsstars"+i]
var randCol=Math.round(Math.random()*8);
var randSz=Math.round(Math.random()*2);
layer.top = Ypos + explosionSize*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
layer.left= Xpos + explosionSize*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
if (currStep < 110){
if (ns){layer.bgColor=initialStarColor;layer.clip.width=1;layer.clip.height=1}
else{layer.background=initialStarColor;layer.width=1;layer.height=1;layer.fontSize=1}
}
else{
if (ns){layer.bgColor=Clrs[randCol];layer.clip.width=randSz;layer.clip.height=randSz}
else{layer.background=Clrs[randCol];layer.width=randSz;layer.height=randSz;layer.fontSize=randSz}
}
}
if (currStep > 220)
{
currStep=0;
Ypos = 50+Math.round(Math.random()*WinHeight)+Yscroll;
Xpos = 50+Math.round(Math.random()*WinWidth);
for (i=0; i < sClrs.length; i++)
{
var newIcol=Math.round(Math.random()*i);
}
initialStarColor=sClrs[newIcol];
explosionSize=Math.round(80*Math.random()+100);
}
currStep+=step;
setTimeout("Fireworks()",20);
}
Fireworks();
// -->
</script>
-------------------------------- > >
ทำดาวกระจายไปทั่วหน้าจอ
นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ค ร่า
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
//ใส่ค่ากำหนดสำหรับการระเบิดของพลุแต่ละครั้งนะ
var