นำเอา Script นี้ไปไว้ในส่วน BODY นะครับ ดูตัวอย่างตรงมุมล่างขวานะครับ

<script language="JavaScript">

fCol='ffff00';//face colour.
sCol='ff0000';//seconds colour.
mCol='ff00ff';//minutes colour.
hCol='ffffff';//hours colour.


H='....';
H=H.split('');
M='.....';
M=M.split('');
S='......';
S=S.split('');
Ypos=0;
Xpos=0;
Ybase=8;
Xbase=8;
dots=12;
ns=(document.layers)?1:0;
if (ns){
dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts=dgts.split(' ')
for (i=0; i < dots; i++){
document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial,Verdana size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>');
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>');
}
}
else{
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=1; i < dots+1; i++){
document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial,Verdana;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
}
function clock(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ns){
Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-60;
Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-80;
}
else{
Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-60;
Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-60;
}
if (ns){
for (i=0; i < dots; ++i){
document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+40*Math.sin(-0.49+dots+i/1.9);
document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+40*Math.cos(-0.49+dots+i/1.9);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase*Math.sin(sec);
document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase*Math.sin(min);
document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase*Math.sin(hrs);
document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase*Math.cos(hrs);
}
}
else{
for (i=0; i < dots; ++i){
ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15+40*Math.sin(-0.49+dots+i/1.9);
ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-14+40*Math.cos(-0.49+dots+i/1.9);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
x[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase*Math.sin(sec);
x[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
y[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase*Math.sin(min);
y[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
z[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase*Math.sin(hrs);
z[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase*Math.cos(hrs);
}
}
setTimeout('clock()',50);
}
if (document.layers || document.all) window.onload=clock;
//-->
</script>
 

Comment

Comment:

Tweet

Your article is very interesting, very rich in contents, give me a lot of inspiration, hope to see more of your wonderful article, thank you

#1 By Hermes Birkin (59.60.125.84) on 2012-02-27 13:06